Vedtægter for Islev Taekwondo Klub

§ 1 Navn & hjemsted
Klubbens navn er Islev Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er i Rødovre kommune.
§ 2 Klubbens formål
Klubbens formål er at undervise i traditionel Taekwondo på motions- og konkurrencebasis.
§ 3 Betingelser for medlemskab
Alle mænd og kvinder, samt børn der er fyldt 5 år, kan optages som medlem i Islev Taekwondo Klub.
Samtlige medlemmer skal endvidere være medlem af Dansk Taekwondo Forbund (DTaF). Det årlige kontingent til DTaF betales af medlemmet via Islev Taekwondo Klub.
Som medlem af Islev Taekwondo Klub, skal man oprette en profil på klubmodul og samtidig påføre sine betalingsoplysninger. På den måde sikres at kontingent til hhv. DTaF og Islev Taekwondo Klub bliver trukket til tiden automatisk.

Et medlem af Islev Taekwondo Klub, som også er medlem af en anden Taekwondo klub, har hverken tale- eller stemmeret ved generalforsamlinger i Islev Taekwondo Klub. Det er alene bestyrelsen i Islev Taekwondo Klub, der kan gøre et medlem til æresmedlem.
§ 4 Ind- & udmeldelse
Indmeldelse sker til Islev Taekwondo Klubs kasserer ved at udfylde en indmeldelsesblanket og betale et indmeldelsesgebyr. Der skal derudover betales et årskontingent til DTaF samt en måneds klubkontingent ved indmeldelse. Ved underskrift på indmeldelsesblanketten, bekræfter man at træning sker under eget ansvar samt at man til enhver tid vil indordne sig under den disciplin, der udøves i Islev Taekwondo Klub.
Udmeldelse skal ske skriftligt til Islev Taekwondo Klubs kasserer med en måneds varsel.
§ 5 Kontingent
Kontingent fastsættes for et år ad gangen på klubbens årlige generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer betaler ikke kontingent.
§ 6 Udelukkelse

Hvis et medlem af Islev Taekwondo Klub misbruger sin kunnen i Taekwondo, vil bestyrelsen efter en nærmere undersøgelse af omstændighederne kunne ekskludere medlemmet øjeblikkeligt, hvis dette findes nødvendigt. 
Hvis et medlem af Islev Taekwondo Klub bevidst modarbejder klubbens interesser eller på anden måde bringer klubben i dårligt lys, vil bestyrelsen kunne udelukke vedkommende.
Hvis et medlem af Islev Taekwondo Klub er i mere end 2 måneders restance, forbeholder klubben sig ret til at ekskludere medlemmet fra klubben. Ønsker man atter at blive medlem, skal man igen betale indmeldelsesgebyr samt den aktuelle restance.

§ 7 Selvtræning i Islev Taekwondo Klubs lokaler

 • Det er altid muligt at selvtræne i klubbens lokaler, når der er åbent.
 • Al selvtræning foregår i dobog med klubmærke.
 • Der skal altid tages hensyn til de hold, som modtager undervisning.
 • Klubbens medlemmer kan altid selvtræne med gæster, hvis der er givet tilladelse fra enten
 • Cheftræner eller bestyrelse – og hvis de ikke er til gene for klubbens egne medlemmer.
 • Islev Taekwondo Klubs egne medlemmer har naturligvis altid fortrinsret til klubbens faciliteter.

§ 8 Bestyrelsen
Bestyrelsen forestår den daglige ledelse i Islev Taekwondo Klub og er direkte ansvarlig over for klubbens øverste organ, generalforsamlingen. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, to bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formanden og
bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, mens næstformanden og kasseren vælges i ulige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
For at stille op som bestyrelsesmedlem i Islev Taekwondo Klub, skal man have været medlem/(pap)forælder/værge af klubben i minimum 6 måneder.
Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 1 gang om måneden. Alle afgørelser på bestyrelsesmøderne træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er det formandens stemme der afgør udfaldet. Ved bestyrelsesmøderne har suppleanterne møde- & taleret, men ikke stemmeret.
§ 9 Tegningsret
Formanden og kasseren har tegningsret for foreningen, og de forpligter klubben i alle forhold og kan i foreningen forpligte klubben for op til kr. 10.000,- uden godkendelse fra resten af bestyrelsen.
§ 10 Regnskab
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Klubbens regnskab revideres af to, på generalforsamlingen valgte, revisorer. Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af eventuelt nødvendige afskrivninger. Kasseren forestår Islev Taekwondo Klubs daglige bogføring og er ansvarlig for alle ind- & udbetalinger. Bestyrelsen har den endelige afgørelse i alle sager vedrørende økonomi.
§ 11 Trænere
Cheftræneren er ansvarlig for træningen på alle hold. For at blive træner i Islev Taekwondo Klub skal man være mindst 3. kup. Trænere skal undervise i Taekwondo, Taekwondo historie, teori og disciplin. Anden sportslig aktivitet kan udøves i overensstemmelse med bestyrelsen. Cheftræneren og klubbens trænere skal afholde trænermøde hvert kvartal eller efter behov. På møderne er der mulighed for at drøfte de problemer, der eventuelt måtte være på de enkelte hold samt lejlighed til at fastlægge en fælles linje, alle trænere skal undervise efter. Beslutningsreferat fra møderne skal sendes til bestyrelsen.

§ 12 Deltagelse ved DTaF stævner
Klubben hæfter ikke for eventuel skade, der måtte opstå i forbindelse med deltagelse i stævner. For at stille op ved DTaF arrangementer, skal man have betalt sit kontingent til såvel Islev Taekwondo Klub som til DTaF.
Deltagelse ved stævner skal godkendes i samråd af Cheftræner og træner. Deltagerne skal selv medbringe det nødvendige udstyr. Deltagerne betaler selv for transport, forplejning og opstillingsgebyr. Eventuelle tilskud fra Islev Taekwondo Klub til deltagerne, tages op af bestyrelsen før hvert arrangement.

 • Udøveren skal deltage i Islev Taekwondo Klubs almindelige undervisning.
 • Udøveren skal derudover deltage i Islev Taekwondo Klubs særskilte stævne-træning for hhv. kamp og teknik.
 • Udøveren skal til enhver tid coaches/sekunderes af én af klubben udpeget coach/sekundant.
 • Såfremt Islev Taekwondo Klub ikke kan stille en coach/sekundant til rådighed skal Cheftræner/Holdleder udpege en anden.
 • Bruttotrup-udøvere kan coaches /sekunderes af den fungerende landsholdsledelse.
 • For at kunne deltage i stævner, skal stævnegebyret være registreret senest 3 uger før stævnedagen.

§ 13 Graduering
For at gå til graduering i Islev Taekwondo Klub, skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Man skal have betalt sit kontingent til såvel klubben som til DTaF.
 • Der skal være gået minimum 3 måneder siden sidste graduering eller indmeldelse i klubben.
 • Elevens træner skal have sagt god for sin elev.

Eleven skal betale et gradueringsgebyr inden gradueringen og modtager et diplom såfremt gradueringen er bestået.
Hvis eleven ønsker at blive gradueret ved sommerlejr, vinterlejr eller andre arrangementer, skal eleven søge om tilladelse hos Cheftræneren.

§ 14 Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes i januar måned. Bestyrelsen indkalder skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Medlemmer af klubben, der ønsker at opstille som bestyrelsesmedlem, skal ligeledes indsende deres kandidatur 14 dage før. Dagsorden på den ordinære generalforsamling er som følger:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens beretning
 • Kasseren aflægger regnskab
 • Fastsættelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg til bestyrelse samt 2 suppleanter
 • Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves der 2/3 af de tilstedeværende stemmer for at ændre klubbens love og vedtægter. Passive medlemmer og medlemmer under 15 år, har ingen stemmeret, men møde- og taleret. Dirigenten, som ikke må være medlem af bestyrelsen, godkender sammen med formanden, det af referenten færdigudarbejdede referat.I tilfælde af at det ikke er en mulighed at kunne afholde generalforsamlingen fysisk, grundet omstændigheder som gør det umuligt at måtte eller kunne mødes fysisk, skal det være muligt for bestyrelsen at kunne indkalde til en online generalforsamling.
§ 15 Ekstraordinær Generalforsamling
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med 8 dages varsel. Bestyrelsen er samtidig forpligtet til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af klubbens medlemmer skriftlig har anmodet herom med angivelse af dagsorden, som skal udsendes sammen med indkaldelsen.
Medlemmer under 15 år og passive medlemmer har ikke stemmeret, kun møde- og taleret.
§ 16 Opløsning
Klubben kan kun opløses på en generalforsamling, hvortil der er indkaldt med dette punkt særskilt på dagsorden. Mindst 4/5 af klubbens medlemmer skal være fremmødt og mindst 4/5 af de fremmødte skal stemme for opløsning af klubben. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en
ny, med 14 dages varsel. På den sidste generalforsamling kan spørgsmålet om opløsning afgøres ved simpelt stemmeflertal.Anvendelse af foreningens eventuelle overskud (materiale/inventar/kapital) ved ophør, går til Headspace i Rødovre Kommune.


”I Headspace Rødovre kan du helt gratis og anonymt komme ind og få samtaler med vores frivillige
rådgivere. Her er det dig, der bestemmer. Det vil sige, at vi taler om netop det, du ønsker, og i et tempo,
som giver mening for dig. Udgangspunktet for alle samtaler er, at vi altid lytter til den enkelte og tager
udgangspunkt i den specifikke situation. Hos os foregår samtalerne nemlig på dine præmisser.Det er meget
forskellige udfordringer, unge kommer i Headspace med. Nogle vil gerne tale om eksempelvis problemer i
familien, tristhed, præstationspres, sorg eller ensomhed. Andre har brug for praktisk hjælp til ting som
besøg hos lægen eller jobsøgning. Det er altid dig, der bestemmer, hvad du vil have hjælp til - og ingen
problemer er for store eller for små.”

Foreningens vedtægter er sidst revideret i forbindelse med ordinær generalforsamling d. 10.03.2022
Godkendt af den siddende bestyrelse